OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o zasadach i ochronie przetwarzania danych osobowych

1. Wstęp

Dziękujemy odwiedzenie naszej strony internetowej TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o.

Przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych oraz prywatności gości odwiedzających naszą stronę internetową, w tym również użytkowników naszych aplikacji oraz uczestników promocji oraz programów dla klientów.

Wszystkie procedury oraz środki, jakie stosujemy w zakresie przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymogom przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz prywatności, a są to w szczególności:

Jeżeli powyżej wskazane regulacje zostaną zmienione, odpowiednio dostosujemy nasze procedury oraz środki, tak aby pozostały w zgodzie z tymi regulacjami.

2. TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o. jako administrator danych osobowych

Jeżeli udostępnili nam Państwo dane osobowe w związku o oferowanymi przez nas towarami bądź usługami i o ile będziemy przetwarzać takie dane, to w odniesieniu do tych danych będziemy odpowiedzialni za prawidłowość przetwarzania oraz ochronę Państwa danych.

TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o., z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą ul. Strzelecka 9-11, kod pocztowy 66-470, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS Nr 266075, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze jest podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną produktów tytoniowych, żywności oraz innych dóbr konsumpcyjnych w swoich sklepach pod nazwą TRAVEL FREE.

TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o. jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami RODO oraz innych mających zastosowanie przepisów prawa.

Będziemy przetwarzać Państwa dane zgodnie z następującymi zasadami.

3. Dane podlegające przetwarzaniu

Zasadniczo, w celu korzystania z naszej strony internetowej nie jest konieczne wprowadzanie ani udostępnianie danych osobowych lub logowanie się. Podanie danych osobowych wymagane jest w sytuacjach, kiedy jest to konieczne, na przykład, aby udzielić Państwu odpowiedzi na zadane nam pytania lub skontaktować się z Państwem, w szczególności gdyby zostali Państwo uczestnikami naszych programów lojalnościowych lub wzięli udział w konkursie.

Przetwarzamy wyłącznie dane, jakie Państwo nam podadzą w określonych sprawach w związku z nabyciem towarów lub usług lub uczestnictwem w konkursach.

Zwykle w celu przeprowadzenia określonej czynności lub procedury są to następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu.

Jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych jest zawsze związane z celem, dla jakiego się odbywa oraz podstawami określonymi w przepisach prawa w rozumieniu art. 6 RODO, w szczególności, w celu realizacji umowy lub przeprowadzenia negocjacji dotyczących umowy, wypełnienia zobowiązań Administratora, w celu ochrony uprawnionych interesów Administratora lub na podstawie zgody osoby, która dane udostępniła.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą, to ich przetwarzanie jest możliwe wyłącznie tak długo, jak zgoda taka nie zostanie wycofana. Jeżeli wycofa Pani/Pan swoją zgodę lub upłynie czas na jaki została udzielona, wykluczone jest jakiekolwiek dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

Ponadto, uzyskujemy również dostęp do określonych danych podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i w czasie korzystania z naszych usług. Dane takie obejmują adres IP oraz cookies (w razie usług online). Dane te nie są jednak w regularny sposób przez nas przetwarzane.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o. pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o. przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa w rozumieniu art. 15 do art. 22 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków tam określonych):

Ponadto, osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
https://www.uodo.gov.pl/pl

5. Ochrona danych osobowych

Przetwarzając Państwa dane kładziemy duży nacisk na zabezpieczenie ich przed naruszeniem lub nadużyciem, głównie przez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony internetowej, innych systemów informacyjnych oraz aplikacji internetowych, których używamy, jak również poprzez stosowanie obowiązkowych procedur organizacyjnych, obejmujących również nałożenie obowiązku poufności na naszych pracowników.

W tym zakresie przyjęliśmy w TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o. Instrukcję Przetwarzania i Ochrony Danych Osobowych oraz zastosowaliśmy szczególne techniczne i organizacyjne środki zapewniające ochronę danych osobowych, które przetwarzamy zarówno w sposób zautomatyzowany oraz ręcznie.

W szczególnych sytuacjach, kiedy inny podmiot jest upoważniony do przetwarzania stosownych danych – podmiot przetwarzający dane – to przetwarzanie obywa się w oparciu o umowę, która szczegółowo określa wymagania techniczne i organizacyjne, jakie spełnić musi taki podmiot przetwarzający dane zgodnie z RODO.

6. Cookies

W celu poprawienia jakości naszej oferty online oraz komunikacji elektronicznej z naszymi klientami oraz członkami programów lojalnościowych, korzystamy między innymi z cookies.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które zachowywane są na komputerach, tabletach lub smartfonach. Umożliwiają i zapewniają, że nasza strona funkcjonuje w sposób optymalny dla klientów oraz innych użytkowników i pozwalają nam ulepszać nasze towary, usługi oraz komunikację z klientami.

Podkreślamy, że cookies nie pozwalają na dostęp do komputerów lub innych środków komunikacji i nie są wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych. Mogą Państwo zablokować działanie plików cookies w każdym czasie i zatrzymać ich działanie na Państwa komputerze, a także usunąć je z Państwa komputerów.

7. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub jeżeli Pani/Pan chcieliby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wykonać inne przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, proszę kontaktować się z nami w następuący sposób:

Kostrzyn, 25 maja 2018

Strona główna

Aby, przejść dalej musisz mieć ukończone 18 lat.

Tak, mam co najmniej 18 lat.