OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o zasadach i ochronie przetwarzania danych osobowych

1.Informacje ogólne

 1. 1.1.Cel i odpowiedzialność

 2. 1.2.Podstawy prawne

 3. 1.3.Prawa podmiotów danych

 4. 1.4.Usuwanie danych i czas przechowywania

 5. 1.5.Bezpieczeństwo przetwarzania

 6. 1.6.Przekazywanie danych stronom trzecim, podwykonawcom i dostawcom zewnętrznym

2.Konkretne przetwarzanie danych

2.1 Nadzór wideo
2.2 Zbieranie informacji na temat korzystania ze strony internetowej

3.Cookies

    3.1 Informacje ogólne
    3.2 Możliwości sprzeciwu
    3.3 Polityka cookies

 

4.Zmiany w polityce prywatności
 

 

 1. 1.Informacje ogólne

  1.1.Cel i odpowiedzialność

1. Niniejsza Polityka prywatności informuje o charakterze, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych.

2. Zgodnie z przepisami o ochronie danych, administratorem danych osobowych jest Travel FREE Poland spo. z o.o., ul. Strzelecka 9-11 / 66-470 Kostrzýn n. Odra / POLAND - zwana dalej „my” lub „nas”.

3. Niniejsza Polityka prywatności jest udostępniona pod adresem Niniejsza Polityka prywatności jest udostępniona pod adresem https://www.travel-free.pl/de/datenschutz.html przez Travel FREE Poland sp. z o.o., ul. Strzelecka 9-11 / 66-470 Kostrzyn n. Odrą / POLSKA

4. Termin „użytkownik” obejmuje wszystkich klientów i odwiedzających naszą stronę internetową.

 

1.2.Podstawy prawne

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne: 

1.3.Prawa podmiotów danych

      Masz następujące prawa dotyczące przetwarzania przez nas danych:

 1. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d RODO i art. 14 ust. 2 lit. e) RODO.

 2. Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO.

 3. Prawo do korekty zgodnie z art. 16 RODO.

 4. Prawo do wykreślenia („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO.

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

 6. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

 7. Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Uwaga: Użytkownicy mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi ze skutkiem na przyszłość. Sprzeciw może w szczególności dotyczyć przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Bez uszczerbku dla wszelkich innych nakazów administracyjnych lub sądowych masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim.

1.4.Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe podmiotu danych zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie istnieć. Dane mogą być przechowywane również wtedy, gdy ustawodawca europejski lub krajowy przewiduje to w unijnych rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Blokowanie lub usuwanie danych ma miejsce nawet po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy. 
 

  1.5.Bezpieczeństwo przetwarzania

Wdrożyliśmy odpowiednie i najnowocześniejsze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa (TOM). W ten sposób przetwarzane przez nas dane są chronione przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem i nieautoryzowanym dostępem.
 

1.6.Przekazywanie danych stronom trzecim, podwykonawcom i dostawcom zewnętrznym

1. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim odbywa się wyłącznie w zakresie wymagań prawnych. Przekazujemy dane użytkowników stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów rozliczeniowych lub do innych celów, jeśli przekazanie danych jest wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych wobec użytkowników.

2. Jeśli korzystamy z podwykonawców, dokonaliśmy odpowiednich ustaleń umownych z tymi firmami, a także podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

3. Jeśli korzystamy z treści, narzędzi lub innych środków pochodzących od innych firm (zwanych łącznie „zewnętrznymi dostawcami”), których siedziba znajduje się w kraju trzecim, należy wychodzić z założenia, że dane są przekazywane do państw siedziby dostawców zewnętrznych. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich przez nas odbywa się tylko wtedy, gdy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych, zgoda użytkowników lub inna podstawa prawna.

 

 1. 2.Konkretne przetwarzanie danych

  1. Nadzór wideo

Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności w rozumieniu art. 13 RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych w kontekście naszego nadzoru wideo.

1. Nagrania wideo są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów:

                               1.ochrona miru domowego

                               2.zapobieganie i wyjaśnianie przestępstw (w szczególności kradzieży, napadów, oszustw, szkód i wandalizmu)

2. Nasze uzasadnione interesy to

                               1.ochrona własności i mienia

                               2.ochrona klientów, gości i pracowników

3. Wszelkie dalsze wykorzystanie lub przekazywanie nagrań wideo odbywa się wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne w kontekście ewentualnego postępowania karnego. Odbiorcami w tym przypadku są właściwe organy ścigania.

4. Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w celu utrzymania systemu nadzoru wideo, dzięki czemu nie można wykluczyć dostępu do systemu nadzoru wideo lub przechowywanych nagrań wideo.

5. Usunięcie nagrań wideo następuje 10 dni po nagraniu. Dłuższy okres przechowywania ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do dochodzenia roszczeń prawnych lub ścigania przestępstw w konkretnym indywidualnym przypadku.

6. Przekazywanie danych stronom trzecim (np. policji) będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw.

2.2.Zbieranie informacji na temat korzystania ze strony internetowej

1. Podczas korzystania z naszej strony internetowej informacje są automatycznie przesyłane do nas z przeglądarki użytkownika; obejmuje to nazwę pobranej witryny, plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP i dostawcę żądającego.

2. Przetwarzanie tych informacji wynika z uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na przykład optymalizacja strony internetowej) oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. f RODO (na przykład w celu obrony przez cyberatakami i ich wyjaśnienia).

3. Informacje są automatycznie usuwane 30 dni po zakończeniu połączenia - tzn. korzystania ze strony, o ile nie są temu przeciwne inne okresy przechowywania.

4. Gromadzenie danych i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne dla udostępnienia strony internetowej. Dlatego nie ma możliwości usunięcia, sprzeciwu lub korekty ze strony użytkownika.

3. Polityka cookies

 1. 3.1. Informacje ogólne

  1. Pliki cookie to informacje przesyłane przez nasz serwer internetowy lub zewnętrzne serwery sieciowe do przeglądarek internetowych użytkowników i przechowywane tam do późniejszego pobrania. Pliki cookie mogą być małymi plikami lub innymi formami przechowywania informacji.

  2. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, powinni wyłączyć tę opcję w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wykluczenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej strony internetowej.
   

 2. 3.2.Możliwości sprzeciwu

Możesz sprzeciwić się stosowaniu plików cookie używanych do pomiaru odległości i celów reklamowych przez:
 
a. stronę dezaktywacyjną http://optout.networkadvertising.org/
b. amerykańską stronę internetową  http://www.aboutads.info/choices
c. europejską stronę internetową http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

 1. 3.3.Zmiany w polityce prywatności

a. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmieniających się sytuacji prawnych lub zmian w przetwarzaniu danych.

b. Jeżeli wymagana jest zgoda użytkowników lub elementy polityki prywatności zawierają postanowienia stosunku umownego z użytkownikami, zmiany są wprowadzane tylko za zgodą użytkowników.

c. Użytkownicy powinni regularne informować się o treści niniejszej polityki prywatności.

Stan: 5 grudzień 2019

Strona główna

Aby, przejść dalej musisz mieć ukończone 18 lat.

Tak, mam co najmniej 18 lat.